Fredsvalg betyder, at der ikke har været nogen valghandling. Der var opstillet fem kandidater, og vi skulle bruge fem. Derfor tak til jer fem, som herefter danner det nye menighedsråd sammen med sognepræsten. Rådet ser således ud:

Formand: Jette Werner

Næstformand: Elsebeth Plate

Sekretær: Anne-Mette Hornuff

Medl: Susanne M. Jørgensen

Medl: Alexander von Wallfeld

 

Rådet har anmodet John Hornuff om at fortsætte som regnskabsfører, hvilket han har indvilget i.

 

Rådet har med tak modtaget tilbud fra Ulla Pindborg, fra menigheden i Helsingør, om også at repræsentere vores menighed, som afløser for Stig Palm. Tak til Stig for hans indsats i de forgangne 4 år.

(skrevet 13. april 2014)

 

 

Første orientering ved Bogdan Pulawski, finder sted under "meddelelser" i søndagsmessen den 26. januar)

(skrevet 21. januar 2014)

 

MENIGHEDSRÅDSVALG, 6.april 2014

 

Værd at vide om MR 2014:

 

Pastoralrådet vedtog efter forrige menighedsrådsvalg et sæt nye vedtægter for valg til menighedsråd og pastoralrådet. Herefter skal Kirken kende ens fødselsdato for at man kan stemme til næste menighedsrådsvalg.

 

Denne beslutning bundede i, at man ved sidste menighedsrådsvalg havde visse problemer med at få udtrukket valglister, hvilket gav anledning til den sidste valgkommissions forslag om klare og simple regler for valglisterne.

 

Et resultat heraf er, at man skal stå i Kirkens centralregister anført med fødselsdato eller cpr-nummer for at få lov til at afgive sin stemme til menighedsrådsvalget den 6. april 2014.

 

? Hvem kan opstille til det kommende menighedsrådsvalg? Og hvad er opstillingsfristen?

 

! Enhver katolik i menigheden kan opstille til menighedsrådet såfremt vedkommende senest på valgdagen er fyldt 16 år og senest 28 dage før valget er optaget på valglisten, senest den 9. marts. En katolik mister sin valgbarhed, såfremt vedkommende bringer sig i et sådant forhold til Kirken, at vedkommende må anses for uegnet til at beklæde offentlige hverv i Kirken, f.eks. hvis man ikke betaler kirkeskat til Kirken.

 

? Hvorfor er det vigtigt, at bispekontoret kender min fødselsdato eller cpr-nummer?

 

! Efter forrige menighedsrådsvalg vedtog Pastoralrådet et sæt nye og enkle vedtægter for valg til menighedsråd. For at undgå de problemer, man ved sidste menighedsrådsvalg havde med at få udtrukket valglister, er det blevet besluttet, at man skal stå anført i Kirkens centralregister med fødselsdato eller cpr-nummer for at kunne stemme til næste menighedsrådsvalg.

 

? Er der nogen specifikke krav, jeg skal opfylde, for at jeg kan afgive min stemme?

 

! Enhver katolik i menigheden, der senest på valgdagen er fyldt 16 år, har stemmeret.

 

? Kan jeg afgive min stemme pr. brev eller på anden måde, hvis jeg er forhindret i at møde op på selve valgdagen eller hvis jeg f.eks. er dårligt gående?

 

! Der vil være mulighed for at brevstemme i tidsrummet den 26. januar til den 5. april 2014.

 

? Er det rigtigt, at menighedsrådsvalget den 6. april 2014 har betydning for sammensætningen af det kommende pastoralråd?

 

! Ja, som noget nyt kan enhver villig katolik, der er opført på valglisten i en menighed, udpeges som medlem af den relevante gruppe i pastoralrådet. Det kræver dog, at vedkommende skal stå på valglisten i den pågældende eller i en af de omfattede menigheder. Katolikker bosiddende på Færøerne og i Grønland kan dog ikke udpeges til pastoralrådet. En katolik kan ikke udpeges til medlem af pastoralrådet, hvis vedkommende bringer sig i et sådant forhold til Kirken, at vedkommende må anses for uegnet til at beklæde et offentligt hverv i Kirken.

 

HUSK: Sidste frist for opstilling af kandidater er den 9. marts 2014.

 

 

 

Valgstyrelsen for MR 2014:

 

Erik Smitshyusen (formand)

Gabriella Szirmai

Johan Hartmann Stæger (jurist)

Christian Veng

Michael Høier Clausen

Niels Messerschmidt (bispekontoret)

 

Valgstyrelsen kan kontaktes på valgstyrelsen[a]katolsk.dk

Valg 2014

 

 

Valg 2014,

Del II

Aktiviteter- regler- fremgangsmåder – datoer – steder.

 

Valgstyrelse (VS). I hen hold til valgregler (se videre), har menighedsrådet nedsat en lokal valgstyrelse bestående af:

Formand: Bogdan Pulawski, bogdanpulawski@yahoo.co.uk tel. 48260419

Medlem: Ewa Klimecki, klimecki@yahoo.yahoo.dk

Medlem: Susanne M. Jørgensen, sus.jørgensen@gmail.com

 

Valgets formål: at vælge, (for en 4 års periode) 5 medlemmer til Sankt Vilhelms Sogns Menighedsråd.

 

Valgregler: Udsendt af Katolsk Bispekontor. Lagt ud til gennemsyn (i forbindelse med messerne) i kirkens ”varmestue”.

 

Hvem har ret at vælge (valgret). Enhver katolik, der på valgdagen (den 6 april 2014) er fyldt 16 år og er opført på bispedømmets valgliste. I tidsrummet 5. februar til 9. marts, er valglisten fremlagt i kirkens varmestue i forb. med messerne, til gennemsyn og evt. klager. Disse rettes til VS formand.

 

Hvem har ret at blive valgt (er valgbar): Enhver der er 1) opført på valglisten, 2) betaler kirkeskat, og 3) ikke har bragt sig i et forhold til Kirken, der gør ham/hende uegnet til at beklæde offentligt hverv i kirkelig sammenhæng.

 

Hvordan stiller man kandidat(er) til menighedsrådsvalg: Ved, senest 9. marts, skriftligt til VS-formand at foreslå én eller flere, herunder sig selv, kandidat(er). Dette gøres på blanketter, der udleveres af VS-formanden. Der er mulighed for at klage over kandidatlisten. VS-formanden står til rådighed med vejledning.

 

Kan der stemmes pr. brev. Ja, det kan der fra 26. januar. VS-formanden udleverer de nødvendige materialer og bistår med vejledning. Brevstemmer skal være VS-formanden i hænde senest 5.april.

 

Bortfald af afstemning. Hvis der indtil den 9. marts ikke er opstillet flere kandidater end der skal vælges, altså 5 i Sankt Vilhelms Sogn, bortfalder valghandlingen, og de opstillede betragtes som valgt.

 

Bogdan Pulavski (VF)

 

(skrevet 24. januar 2014)